Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

1. Oergezellig kamperen & logeren, gevestigd te Stramproy, KvK-nummer 77154304, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als eigenaar.

2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als gast. 

3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan eigenaar tegen betaling een accommodatie beschikbaar stelt aan gast en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2 Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot de accommodatie van eigenaar waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken en er geen voorwaarden van een derde platform gelden.

2. Een overeenkomst tussen eigenaar en gast komt tot stand op het moment dat eigenaar of een derde partij die de accommodatie van eigenaar aanbiedt, een reserveringsbevestiging heeft verzonden.

3. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle gasten horende bij de gast die de reservering maakt.

4. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden en geaccepteerde versie van deze algemene voorwaarden.

5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3 Aanbod

1. Eigenaar kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de gast redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2. Een aanbod geldt niet automatisch voor toekomstige reserveringen.

3. Afbeeldingen van de accommodatie zijn een zo waarheidsgetrouwe afspiegeling van de accommodatie. Aan deze afbeeldingen kunnen echter geen rechten worden geleend. Eigenaar is gerechtigd de inrichting aan te passen indien zij dit nodig acht.

4. Het aanbod van eigenaar kan alleen worden gereserveerd door personen die ouder zijn dan 18 jaar. Reserveringen door personen jonger dan 18 jaar worden niet in behandeling genomen.

Artikel 4 Tarieven en betalingen

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de gereserveerde periode, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2. De in het aanbod vermelde tarieven zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld. In het aanbod staat de prijs per nacht vermenigvuldigd met het aantal nachten, inclusief reserveringskosten, schoonmaakkosten en toeristenbelasting, vermeld.

3. Extra opties die niet bij de reservering zijn inbegrepen zoals aangegeven in het aanbod, kunnen tegen een meerprijs worden afgenomen. 

4. Met acceptatie van het aanbod ontstaat de verplichting tot betaling. 

5. Eigenaar is gerechtigd een aanbetaling te vergen. De reservering is pas definitief na het voldoen van de aanbetaling.

6. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Eigenaar heeft het recht de vergoedingen op enig moment aan te passen. Voor reeds bevestigde reserveringen blijft het afgesproken tarief van toepassing.

7. Indien de kosten van eigenaar na het sluiten van de overeenkomst aantoonbaar en onvoorzien zijn gestegen (energie, belastingen e.d.) heeft eigenaar het recht om de verhoogde prijs bij de gast in rekening te brengen. De prijsverhoging zal maximaal 5% van de eerder overeengekomen prijs bedragen.

Artikel 5 Kortingen en acties

1. Van eventuele kortingen of acties kan geen gebruik meer worden gemaakt indien de bestel- en/of reserveringsbevestiging is verzonden.

2. Het is niet mogelijk om verschillende kortingen en/of aanbiedingen te combineren.

3. Eigenaar is niet verantwoordelijk voor aanbiedingen en/of acties op platformen van derden.

Artikel 5 Informatieverstrekking

1. Gast stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan Eigenaar.

2. Gast staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Eigenaar zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.

3. Gast vrijwaart eigenaar voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.

4. Stelt gast niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en komt de reservering hierdoor in gevaar, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van gast.

Artikel 6 Huisregels

1. Op de overeengekomen dag van de aankomst kan gast de accommodatie vanaf (x) uur betrekken, tenzij anders overeengekomen. Op de dag van vertrek dient gast de accommodatie voor (x) uur te verlaten.

2. Gast dient het personeel en andere gebruikers van de camping te respecteren. Gast dient geen overlast te veroorzaken en respect voor andermans (persoonlijke) eigendommen te hebben. De camping is bedoeld voor recreatie. Agressie, in wat voor vorm dan ook, wordt niet getolereerd.

3. Openbaar dronkenschap en drugsgebruik zijn niet toegestaan.

4. Roken is in de algemene, gemeenschappelijke openbare ruimtes niet toegestaan.

5. Het is niet toegestaan om feesten te organiseren in de accommodatie.

6. Het is niet toegestaan om content van pornografische en/of seksuele aard te maken in en om de accommodatie.

7. Na 22:00 uur dient het stil te zijn op het terrein. 

8. Auto’s dienen op de daartoe aangewezen parkeerplaatsen te worden gezet en mogen, tenzij anders aangegeven, niet het terrein op.

9. Indien gast zich niet houdt aan de huisregels kan de overeenkomst worden ontbonden.


Artikel 7 Wijziging en annulering

1. Een overeenkomst wordt aangegaan voor de looptijd van de reservering. Indien gast het gebruik van de accommodatie eerder beëindigt dan de overeengekomen data heeft gast geen recht op restitutie, tenzij anders overeengekomen.
2. Indien klant de reservering wenst te annuleren, worden de volgende annuleringskosten doorberekend: annulering kan tot 4 kalenderweken voor aanvang van de gereserveerde datum kosteloos plaatsvinden; bij annulering tussen 4 en 2 kalenderweken voor aanvang wordt 25% van de kosten opeisbaar; bij annulering binnen 14 kalenderdagen is het gehele bedrag opeisbaar, tenzij anders overeengekomen of er sprake is van een situatie zoals beschreven in artikel 8 van deze voorwaarden.
3. Eigenaar behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder opgaaf van reden reserveringen te weigeren of aanvullende voorwaarden te stellen.
4. Eigenaar is te allen tijde gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, indien deze ontbinding wordt gerechtvaardigd door het ontstaan van nieuwe of gewijzigde omstandigheden die het voortzetten van de overeenkomst onwenselijk dan wel onmogelijk maken.

Artikel 8 Overmacht

1. In geval van overmacht zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen, zoals ziekte, een pandemie, ongevallen, brand of overheidsmaatregelen.

2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, of andere omstandigheden plaatsvinden waardoor de overeenkomst tijdelijk niet voortgezet kan worden, worden de verplichtingen opgeschort zolang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Partijen zoeken in een dergelijke situatie gezamenlijk naar een oplossing. Indien deze situatie voortduurt zonder passende oplossing, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder ongedaanmaking. De tot dan toe gemaakte kosten worden onmiddellijk opeisbaar.

3. In geval de reflexwerking niet van toepassing is zijn partijen gehouden de werkzaamheden te verplaatsen en blijft de betalingsverplichting in stand.

Artikel 9 Aansprakelijkheid schade

1. Eigenaar is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.

2. Eigenaar is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens gast verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

3. Gast en/of gasten van de accommodatie zijn hoofdelijk aansprakelijk voor een ordelijke gang van zaken in en om de gehuurde accommodatie of de camping.

4. Gast en/of gasten zijn hoofdelijk aansprakelijk voor schade door breuk, vermissing of beschadiging van de door eigenaar beschikbaar gestelde accommodatie of voorwerpen in de accommodatie. Schade zal aan gast worden doorberekend aan de hand van de vervangingswaarde.

5. Eigenaar is niet aansprakelijk voor het verlies van persoonlijke eigendommen van gast en/of gasten in de accommodatie.

6. Het gebruik maken van de speeltoestellen en overige eigendommen op de camping is op eigen risico van de gast.

7. In het geval dat eigenaar een schadevergoeding verschuldigd is aan gast bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door eigenaar aan gast is gefactureerd, tenzij redelijkheid of billijkheid anders vereist.

Artikel 10 Intellectueel eigendom

1. De intellectuele eigendomsrechten op de door eigenaar aan gast ter beschikking gestelde afbeeldingen, content en documentatie tijdens de duur van de overeenkomst berusten bij eigenaar. Het is gast nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie en media te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.
2. Elke handeling in strijd met het in dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
3. Bij inbreuk komt eigenaar een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.

Artikel 11 Bijzondere bepalingen

1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Gast wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.

Artikel 12 Klachten

1. Gast is verplicht om klachten over het aanbod, betalingen of verblijf binnen 2 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan eigenaar.

2. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 13 Geschilbeslechting

1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 

3. Geschillen zullen enkel worden beslecht in het arrondissement waarin eigenaar is gevestigd, tenzij een wettelijke bepaling anders verplicht.

4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens eigenaar en betrokken derden 12 maanden.

 

Oergezellig

Molenbroek 15

6039 RJ Stramproy

 

Contact

info@oergezellig.nl

06 22348910

Volg ons op